In this post DataSet Vs DataReader Performance Test – Loading a GridView we, shall compare the performance of DataSet and DataReader in populating a GridView.

Chi tiết

Updated: Modified embedded SQL queries to use parameters where appropriate. Results updated.

Chi tiết

Cách cài đặt và tạo mới 1 WebApp

Chi tiết

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo ra một thực thể mới Mô hình dữ liệu bên trong một dự án Thư viện Class. Mô hình dữ liệu sẽ được xây dựng từ cơ sở dữ liệu AdventureWorksLT.Dự án này có thể được sử dụng trong (Windows, Console, Web, other class libraries etc) bằng cách tham khảo dự án này.

Chi tiết

Trong hướng dẫn này, làm thế nào để sử dụng Stored Procedures được lưu giữ từ cơ sở dữ liệu của bạn đến một entity trong Entity Data Model của bạn.

Chi tiết

Hướng dẫn này sẽ giải thích làm sao xuất hiện nhiều mối quan hệ trong Data Entity Model.

Chi tiết

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo ra một Windows đơn giản trình bày mẫu mà dùng LINQ to Entities truy vấn đối với một khung Entity Entity liệu Mẫu là nguồn cho điều khiển.

Chi tiết

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo ra một Windows Forms liệu nguồn từ một thực thể trong một liệu Entity Mẫu.

Chi tiết

Trước khi vào bài viết này tôi chắc chắn rằng bạn đã hiểu về Entity Framework và LinqToSql mà bộ Visual Studio 8 đã hổ trợ. Có thể nói rằng Entity Framework là framework hoàn hảo trong quá trình giao tiếp database tuy nhiên còn một số hạn chế về nó và mong rằng trong Visual Studio 10 những vấn đề của nó sẽ được fix và hổ trợ đầy đủ.

Chi tiết

Trong phần đầu tôi đã cho bạn thấy cấu trúc một solution tôi đã xây dựng, trong đó bao gồm nhiều project khác nhau hay nói đúng hơn là nhiều lớp từ Model, Dao, Manager, Helper, ...

Chi tiết

Trong hai phần trên tôi đã xây dựng xong về Model project để giao tiếp database. Trong bài này tôi tiếp tục xây dựng Lớp Dao giao tiếp với Lớp Model.

Chi tiết

Trong các phần đầu tôi đã cùng bạn tìm hiểu và hướng xây dựng một MVC nhiều lớp và phát triển các lớp như Model, Dao, Manager. Với bài hướng dẫn này tôi sẽ cùng bạn phát triển các lớp còn lại, để hoàn thiện.

Chi tiết

Bài 50 Java cơ bản: Generic 1

Chi tiết

Bài 51 Java cơ bản: Generic 2

Chi tiết

Bài 52 Java cơ bản: Iterator

Chi tiết

Bài 53 Java cơ bản: toString()

Chi tiết

Bài 54 Java cơ bản: Thread 1

Chi tiết

Bài 55 Java cơ bản: Thread 2

Chi tiết

Bài 56 Java cơ bản: Synchronization

Chi tiết

Bài 57 Java cơ bản: Block code

Chi tiết

Bài 39 Java cơ bản: Constructor 1

Chi tiết

Bài 40 Java cơ bản Constructor 2

Chi tiết

Bài 41 Java cơ bản: Getter và Setter

Chi tiết

Bài 42 Java cơ bản: String 1

Chi tiết

Bài 43 Java cơ bản: String 2

Chi tiết

Bài 44 Java cơ bản: StringBuilder và StringBuffer

Chi tiết

Lên trên đầu