MS SQL và MySQL đều có những điểm đặc thù của chúng. Nếu cần so sánh, nên so sánh theo tính năng, hiệu suất, bảo mật và khả năng phục hồi....

Chi tiết

Trong ứng dụng khi cần tương tác với database, có lẽ một cách làm rất phổ biến là tạo lập một chuỗi chứa lệnh SQL, ghép các giá trị nhập vào của người dùng thành một lệnh SQL hoàn chỉnh, rồi thực hiện chuỗi lệnh SQL đó. Như ví dụ dưới đây:

Chi tiết

Hiệu năng ứng dụng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng đó là thời gian để máy chủ SQL xử lý câu lệnh T-SQL. Đôi khi thiết kế cơ sở dữ liệu và các yêu cầu truy vấn phức tạp làm cản trở tốc độ thực thi của các câu lệnh T-SQL.

Chi tiết

Hiệu năng ứng dụng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng đó là thời gian để máy chủ SQL xử lý câu lệnh T-SQL. Đôi khi thiết kế cơ sở dữ liệu và các yêu cầu truy vấn phức tạp làm cản trở tốc độ thực thi của các câu lệnh T-SQL.

Chi tiết

Hiệu năng ứng dụng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng đó là thời gian để máy chủ SQL xử lý câu lệnh T-SQL. Đôi khi thiết kế cơ sở dữ liệu và các yêu cầu truy vấn phức tạp làm cản trở tốc độ thực thi của các câu lệnh T-SQL.

Chi tiết

Với SQL Server 2005, Microsoft đưa ra tính năng Ổn Định Cao “Sao Chụp Dữ Liệu” giữa hai máy chủ SQL. Để sử dụng tính năng này đòi hỏi ứng dụng phải cấu hình tự động chống lỗi và tự chuyển đổi phiên kết nối. Tuy nhiên đôi khi điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được và phiên bản SQL Server 2008 đưa ra cơ chế chống lỗi phụ để giải quyết vấn đề này.

Chi tiết

If when using Microsoft SQL Server Management Studio to amend a table you encounter a dialog box saying: Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that can't be re-created or enabled the option prevent saving changes that require the table to be re-created.

Chi tiết

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)

Chi tiết

ORACLE SQL 36: Primary key & Foreign key

Chi tiết

ORACLE SQL 38: Add, Rename, Modify column

Chi tiết

ORACLE SQL 39: Drop column, Read only table

Chi tiết

ORACLE SQL 41: Create & Drop View

Chi tiết

ORACLE SQL 42: Insert Update View With Check Option

Chi tiết

ORACLE SQL 45: Create & Drop Sequence

Chi tiết

ORACLE SQL 26: Join with Using and On

Chi tiết

ORACLE SQL 27: (Left, Right, Full) Outer join

Chi tiết

ORACLE SQL 33: Rollback & Commit

Chi tiết

ORACLE SQL 34: Tạo table từ subquery

Chi tiết

ORACLE SQL 35_Truncate & Drop Table

Chi tiết

ORACLE SQL 16: AVG, SUM, MIN, MAX

Chi tiết

Lên trên đầu