RSSwordpress

Xây dựng admin option panel cho wordpress

Khi bạn thiết kế wordpress như một blog cá nhân thì k có gì để nói, nếu bạn phát triển nó thêm ở dạng business thì phải thân thiện với người dùng đặt biệt là control quản lý trang web, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành xây dựng một wordpress admin option panel.

Khi bạn thiết kế wordpress như một blog cá nhân thì k có gì để nói, nếu bạn phát triển nó thêm ở dạng business thì phải thân thiện với người dùng đặt biệt là control quản lý trang web, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành xây dựng một wordpress admin option panel.

Xây dựng admin option cho wordpress

Nếu ai có xài joomla thì cũng bít đến param, đó là một số tiện ích đưa ra cho người dung dễ dàng quản lý nội dung cũng như cách trình bày giao diện ngoài trang chủ. Ở WordPress cũng có thể làm được điều này một cách chuyên nghiệp hơn đó là một admin option control panel.

Điều đầu tiên bạn phải download file này về: WordPress Admin Option. Trong file này bao gồm một file funtions.php chứa các đoạn code trong bày hôm nay, và một thư mục funtions chứa các đoạn javascriptcss images cần dùng.

Bạn copy thư mục đó vào thư mục gốc theme đang sử dụng. Sau đó copy các mã lệnh trong file functions.php vào trong file functions.php của theme. Bây giờ chúng ta sẽ custom nó như thế nào.

Tùy biến admin option cho wordpress

Sau khi các bạn làm được các công việc trên thì trong admin menu chúng ta sẽ xuất hiện menu option bạn click vào đó sẽ dược giao diện đặc trưng như sau:

Admin option panel cho wordpress

Admin option panel cho wordpress

Bạn mở file vừa copy vào chúng ta xem và chỉnh sửa nó.

   $themename = "BCDOnline Option";
   $shortname = "bcd";

$themename: là biến hiển thị tên của option, bạn sẽ thấy được trong menu.
$shortname: Tên ngắn gọn.

<!--
$options = array (
array( "name" => $themename." Options",
	"type" => "title"),

);//kết thúc Option.
-->

Khai báo cái mảng option kết thúc bằng ); bên trong này chúng ta sẽ khai báo từng option một.

Khai báo một option đơn giản cho WordPress
<!--
array( "name" => "Top Icon",	"type" => "section"),
array( "type" => "open"),//mở

	array( 	"name" => "Show Twitter Icon",
			"desc" => "Enter the link to your logo image",
			"id" => $shortname."_twitter_option",
			"type" => "select",
			"options" => array("no", "yes"),
			"std" => "no"),
	array( 	"name" => "Twitter Profile Url",
			"desc" => "Enter the link to your logo image",
			"id" => $shortname."_twitter_profile",
			"type" => "text",
			"std" => "#"),

array( "type" => "close"),//đóng
-->

Giải thích:

 • name: là tên hiển thị cho toàn bộ option nhỏ này.
 • open: là mở một option.
 • close: là đóng option.
Top icon option

Top icon option

Bạn đây ở trạng thái đóng bạn click lên dấu “+” để mở các thành phần bên trong của option ra.

Mảng bên trong sẽ khai báo các thành phần.

 • Show Twitter Icon: là khai báo option sẽ cho phép hiển thị icon Twitter hay không. YES và NO.
 • desc: Đây là gợi ý, mô tả cho tính năng.
 • id: ID chú ý có gáng thêm vào $shortname. Thật ra không có cũng k sao.
 • type: Kiểu của đối tượng HTML, ở đây là select hiển thị một dropdown list, text sẽ hiển thị text box, tùy vào nhu cầu của bạn.
 • std: giá trị mặc định khi bạn không gán gì cho nó.

Tương tự bạn tạo cho các icon khác như: face, google, mail…

Admin option wordrepss top icon

Admin option wordrepss top icon

Còn một điều quan trọng nữa bạn kéo xuống gần đưới cùng có một hàm dùng để get giá trị lát nữa bạn sẽ sử dụng nó bên ngoài để admion option tác động lên.

<!--
function get_bcdonline($show)
{
	global $shortname;
	return stripslashes(get_option( $shortname."_".$show ));
}
-->
Sử dụng các option vừa khai báo

Bây giờ áp dụng đó vào giao diện bên ngoài, bạn sẽ tìm đến nơi hiển thị các icon và để vào như sau:

<!--
<?php if(get_bcdonline("twitter_option") == "yes") :? >
   <a href="<?php echo get_bcdonline("twitter_profile"); ?>" target="_blank">
     <img alt="Twitter" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/twitter.png">
   </a>
<?php endif; ?>
-->

get_bcdonline: lấy giá trị trong option. Ở phần trên nếu là Yes thì mới thực hiện típ không thì thôi.
Nếu là Yes thì ở dưới get url ra thui!

Hiển thị categories trong admin option WordPress

Khi bạn tạo slider, hay mục tin mới của một thể loại nào đó thì bạn có nhu cầu hiển thị các thể loại đó ra cho người dùng chọn, thì sẽ làm thế nào.

Bạn khai báo như sau:

<!--
   $categories = get_categories('hide_empty=0&orderby=name');
   $wp_cats = array();
   foreach ($categories as $category_list ) {
     $wp_cats[$category_list->cat_ID] = $category_list->cat_name;
   }
   array_unshift($wp_cats, "Choose a category"); 
-->

Sau đó cho hiển thị ra ngoài option:

<!--
array( "name" => "Homepage featured category",
	"desc" => "Choose a category from which featured posts are drawn",
	"id" => $shortname."_feat_cat",
	"type" => "select",
	"options" => $wp_cats,
	"std" => "Choose a category"),
-->

Lúc đó bạn áp dụng như trên Top Icon để lấy được giá trị ra sử dụng.

Kết luận: Vậy là chúng ta vừa xây dựng một Admin Option đơn giản cho WordPress, làm gì cũng thế phải vì sự thuận tiện cho người dùng, tạo sự thoải mái khi sử dụng.

Các ứng dụng quảng cáo, thay đổi CSS, định dạng giao diện: 1 cột, 2 cột, 3 cột slider… bạn đều có thể option cho người dùng.

Các bạn sẽ xây dụng được một Option chuyên nghiệp hehe… Chúc thành công!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (17 votes cast)
Xây dựng admin option panel cho wordpress, 8.5 out of 10 based on 17 ratings

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu