HTML 5 is still in the making but for any SEO expert, who tries to look ahead, some knowledge about HTML 5 and how it will impact SEO is not unnecessary information. It is true that the changes and the new concepts in HTML 5 will impact Web developers and designers much more than SEO experts but still it is far from the truth to say that HTML 5 will not mean changes in the Organic SEO policy.

Chi tiết

Tạo Custom View trong lập trình Android - Phần 5Với nhận xét thứ nhất ở bên trên, Android cung cấp khả năng cho phép chúng ta dùng các tập tin .xml để khai báo ra các thành phần gọi là “drawable”. Ví dụ như một hình nền (backgroud), một đường viền (stroke)…

Chi tiết

Thông thường trong lập trình Android, mỗi màn hình được xử lý bởi một thành phần gọi là Activity. Ở khía cạnh lập trình, để tạo ra một Activity chúng ta tạo ra một lớp kế thừa từ lớp Activity có sẵn trong package android.app.

Chi tiết

Ngày nay, hầu hết các video được thể hiện thông qua flash. Tuy nhiên, HTML5 ra đời tạo một cuộc cách mạng trong thế giới công nghệ. Hôm nay, Y2Graphic sẽ hướng dẫn cách đưa một đoạn video vào website hay blog.

Chi tiết

    Lên trên đầu