RSSSql Server

List tất cả User của tất cả Database trong SQL Server

Đoạn script List tất cả User của tất cả Database trong SQL Server. Đã thử nghiệm trên SQL Server 2008. Đọc hết bài viết

Đoạn script List tất cả User của tất cả Database trong SQL Server. Đã thử nghiệm trên SQL Server 2008.

</pre>
DECLARE @DBuser_sql VARCHAR(4000)
DECLARE @DBuser_table TABLE (DBName VARCHAR(200), UserName VARCHAR(250), LoginType VARCHAR(500), AssociatedRole VARCHAR(200))
SET @DBuser_sql='SELECT ''?'' AS DBName,a.name AS Name, a.type_desc AS LoginType,
USER_NAME(b.role_principal_id) AS AssociatedRole FROM ?.sys.database_principals a
LEFT OUTER JOIN ?.sys.database_role_members b ON a.principal_id=b.member_principal_id
WHERE a.sid NOT IN (0x01,0x00) AND a.sid IS NOT NULL AND a.type NOT IN (''C'') AND a.is_fixed_role <> 1 AND a.name NOT LIKE ''##%'' AND ''?'' NOT IN (''master'',''msdb'',''model'',''tempdb'')
ORDER BY Name'INSERT @DBuser_table EXEC sp_MSforeachdb @command1=@dbuser_sql
SELECT * FROM @DBuser_table ORDER BY DBName
<pre>

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu