RSSPHP

Vòng lặp và biểu thức điều kiện trong PHP

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp và cấu trúc điều khiển trong PHP, bài này khai thác cơ bản, cách thức khai báo và áp dụng chúng vào trong lập trình web.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp và cấu trúc điều khiển trong PHP, bài này khai thác cơ bản, cách thức khai báo và áp dụng chúng vào trong lập trình web.

Vòng lặp for:

Là lệnh lặp 1 khối lệnh với số lần lặp nhất định. Khối lệnh có thể là lệnh php hoặc code html. Nếu khối lệnh chỉ gồm 1 lệnh thì có thể bỏ dấu {}

Cú pháp:

<!--
   for (<biến đếm> ; <Điều kiện dừng> ; <Tăng/giảm biến đếm>) 
   {
      <strong>Khối lệnh.</strong>
   }
-->

Ví dụ:

<!--
<?
   for ($i=1;$i<=10;$i++) echo "i=$i<br />";
?>
-->

Vòng lặp while :

Là lệnh lặp khối lệnh số lần lặp không xác định.
Cú pháp:

<!--
   while (<Điều kiện>)
   {
     Khối lệnh;
   }
-->

Điều kiện lặp được kiểm tra trước, do đó có thể không thực hiện lần nào.
Ví dụ:

<!--
<?php
	$tong=0; $i=1;
	while ($i<=10) 
    {
		$tong+=$i;
		$i++;
	}
	echo "Tổng=$tong";
?>
-->

Vòng lặp Do…While:

Là lệnh lặp khối lệnh số lần lặp không xác định.

<!--
  do 
  {
    Khối lệnh
  } while (<Điều kiện>);
-->

Điều kiện lặp được kiểm tra sau, do đó thực hiện ít nhất 1 lần.
Ví dụ:

<!--
<? php
   $tong=0; $i=1;
   while ($i<=10) {
      $tong+=$i;
      $i++;
   }
   echo "Tổng=$tong";
?>
-->

Cách thức sử dụng thì cũng tương tự trong C bạn có thể tham khảo: Vòng lặp for, while, do … while trong C

Cấu trúc điều khiển if… else:

Cấu trúc:

<!--
  if (điều kiện)
  {
    Khối Lệnh 1;
  }
  else 
  {
    Khối Lệnh 2;
  }
-->

Phần else và khối lệnh 2 có thể không có
Nếu khối lệnh 1 khối lệnh 2 chỉ 1 gồm lệnh thì có thể bỏ cặp { }
Khối lệnh có thể là mã lệnh php hoặc mã lệnh html
Ví dụ 1 :

<!--
<?php
  $diem=6;
  if ($diem>=5) echo "Đậu";
  else echo "Rớt";
?>
-->

Ví dụ 2 : Sử dụng template khác nhau cho trang tùy theo thời gian
Mở file php của bạn lên chúng ta sẽ thực hành.

<!--
	<link href="<? if (date('H')<=12) echo "c1.css"; else echo "c2.css"; ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
-->

Đoạn code trên ý nói khi giờ hệ thống nhỏ hơn hoặc bằng 12h thì giao diện sẽ sử dụng định dạng của c1.css ngược lại là c2.css. Bạn có thể sử dụng nó mở rộng 4 mùa tự đổi giao diện phù hợp, hay lễ tết web bạn có thể tự động treo cờ! hii…

Biểu thức switch case:
Là biểu thức sử dụng để giảm thiểu quá trình xử lý dữ liệu nếu có quá nhiều phép toán if else.
Cú pháp:

<!--
  switch(biến)
  {
    case giá trị 1: Hành động; Break;
      ...
    case giá trị N: Hành động; Break;
    default: Hành động mặc định; Break;
  }
-->

Ngoài ra bạn có thể tham khảo và làm các bài tập trong: Cấu trúc điều khiển: if… else, swicth bằng PHP

Kết luận: Bạn đã tìm hiểu cơ bản về cấu trúc điều khiển và vòng lặp trong php, mở notepad ra và thực hành chạy kiểm tra thử thì bạn sẽ rõ hơn.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
Vòng lặp và biểu thức điều kiện trong PHP, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu