RSSPHP

Tạo 1 String trong Array

Bạn muốn tạo ra một chuỗi để kết nối với giữa các phần tử trong cùng một mảng. Ví dụ như là một dấu gạch “–“ hoặc dấu cộng “+”,… Chúng ta dùng kỹ thuật join để thực hiện vấn đề này

 

1. Giới thiệu

Bạn muốn tạo ra một chuỗi để kết nối với giữa các phần tử trong cùng một mảng. Ví dụ như là một dấu gạch “–“ hoặc dấu cộng “+”,… Chúng ta dùng kỹ thuật join để thực hiện vấn đề này

2. Thiết kế

Thiết kế giao diện như sau

 • Hai textbox
 • Một button

stringarray1

 • Array
<input type="text"  value="var fruitArray = ['apple','peach','lemon','lime'];" 
style="width: 281px"/>
 • Kết quả
<input type="text" id="txtKQ"/>
<input type="button" value="Join Array" onclick="JoinArray();"/>

3. Coding

Bạn tiến hành viết coding như sau

 • Khai báo cấu trúc viết coding javascript
<script type="text/javascript" language="javascript">
 • Khai báo function JoinArray()
function JoinArray() {
 • Khai báo một mảng fruitArray
var fruitArray = ['apple', 'peach', 'lemon', 'lime'];
 • Khai báo biến resultString và dùng function join để kết nối các phần tử trong mảng
 var resultString = fruitArray.join('-'); // apple-peach-lemon-lime
 • Khai báo kết quả trả về vào textbox
document.getElementById('txtKQ').value = resultString;

 }
 </script>
 • Array
<input type="text"  value="var fruitArray = ['apple','peach','lemon','lime'];"
style="width: 281px"/>
 • Kết quả
 <input type="text" id="txtKQ"/>
 • Gọi hàm JoinArray() khi click vào button Join Array
 <input type="button" value="Join Array" onclick="JoinArray();"/>

4. Kết quả

stringarray2

GV Hồ Đức Duy

 

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu