RSSPHP

Sắp xếp các phần tử trong mảng

Bạn đang có một tập các giá trị phần tử trong bảng đang không theo một thứ tự sắp xếp. Bây giờ, bạn muốn sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định tăng dần vậy thì bạn cần thực hiện thuật toán Sort mà trong javascript cung cấp cho bạn

1. Giới thiệu

Bạn đang có một tập các giá trị phần tử trong bảng đang không theo một thứ tự sắp xếp. Bây giờ, bạn muốn sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định tăng dần vậy thì bạn cần thực hiện thuật toán Sort mà trong javascript cung cấp cho bạn

2. Thiết kế

Thiết kế giao diện như sau

 • Hai textbox
 • Hai button

Array:

<input type="text"value="var fruit Array = ['apple','peach','lemon','lime'];" 
style="width: 281px"/> 

Kết quả:

<input type="text"id="txtKQ"/>
<input type="button"value="Sort Array"onclick="SortArray();"/>
<br/>
<br/>

Array number:

<input type="text"value="var number Array = [4, 13, 2, 31, 5];"
style="width: 281px"/> 

Kết quả:

 
<input type="text"id="txtNumber"/>
<input type="button"value="Sort Array Number"onclick="SortArrayNunmber();"/>

sap xep 1.jpg

3. Coding

Bạn tiến hành viết coding như sau

<scripttype="text/javascript"language="javascript">
functionSortArray() {
 • Khai báo một mảng fruit Array
var fruit Array = ['apple', 'peach', 'lemon', 'lime'];
 • Khai báo biến trả về kết quả sắp xếp
var result String = fruit Array.sort(); // apple-peach-lemon-lime
 • Hiển thị vào textbox
document.getElementById('txtKQ').value = resultString;
 }
 • Viết một function sắp xếp mảng số
function Sort Array Nunmber() {
 • Mảng số trên number Array
varnumberArray = [4, 13, 2, 31, 5];
 • Khai báo kết quả sắp xếp trả về của mảng số
var result String = numberArray.sort(compareNumbers); 
document.getElementById('txtNumber').value = resultString;
}
 • CompareNumbers là thuật toán sắp xếp trả về của các phần tử
functioncompareNumbers(a, b) {
return a - b;
}
</script>

Array:

<inputtype="text"value="varfruitArray = ['apple','peach','lemon','lime'];"
style="width: 281px"/>

Kết quả:

<inputtype="text"id="txtKQ"/>
 • Gọi hàm Sort Array()
<input type="button"value="Sort Array"onclick="SortArray();"/>
<br/>
<br/>

Array number:

<input type="text"value="var number Array = [4, 13, 2, 31, 5];"
style="width: 281px"/> 

Kết quả:

<inputtype="text"id="txtNumber"/>
 • Gọi hàm Sort Array Number()
<inputtype="button"value="Sort Array Number"onclick="SortArrayNunmber();"/>

4. Kết quả

sap xep 2.jpg

GV Hồ Đức Duy

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu