RSSPHP

Function trong Javascript

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng cần tạo function (hàm) để thực hiện việc lặp đi lặp lại một việc gì đó. Trong javascript cũng hỗ trợ cho bạn vấn đề thiết lập function

1. Giới thiệu

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng cần tạo function (hàm) để thực hiện việc lặp đi lặp lại một việc gì đó. Trong javascript cũng hỗ trợ cho bạn vấn đề thiết lập function

2. Khai báo

Cách khai báo function khá đơn giản bạn dùng từ khóa “function” sau đó là tên hàm. Ví dụ như function reverseArray(), function tong(a,b)

3. Thiết kế

Thiết kế giao diện như sau

 • Hai textbox
 • Một button

function js 1.jpg

<scripttype="text/javascript"language="javascript"> 
 • Viết một function reverseArrays để đảo ngược các phần tử trong mảng
function reverseArrays() {
 • Thuật toán đảo ngược phần tử như sau
var reverseArray = function (x, indx, str) {
return indx == 0 ? str : reverseArray(x, --indx, (str += " " + x[indx])); ;
}
 • Khai báo một mảng gồm các phần tử
var arr = new Array('apple', 'orange', 'peach', 'lime');
 • Khai báo biến để trả về kết quả đảo ngược mảng
var str = reverseArray(arr, arr.length, "");
 • Kết quả được hiển thị lên textbox
document.getElementById('txtKQ').value = str;
 }
 </script> 

Arrays

 <inputtype="text" 
 value=" var arr = new Array('apple', 'orange', 'peach', 'lime');" 
 style="width: 395px"/> 
 <br/> 

Result

 <inputtype="text"id='txtKQ'/> 
 • Gọi hàm tại nút button
<inputtype="button"value="function"onclick="reverseArrays();"/>

4. Kết quả

junction js 2.jpg

GV Hồ Đức Duy

 

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu