RSSPHP

Boolean kiểu dữ liệu trong Javascript

Trong hầu hết các kiểu trong lập trình đều được áp dụng cho nhiều ngôn ngữ khác nhau: php, asp.net,… hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng kiểu dữ liệu Boolean kết hợp với mệnh đề if trong js

1. Giới thiệu

Trong hầu hết các kiểu trong lập trình đều được áp dụng cho nhiều ngôn ngữ khác nhau: php, asp.net,… hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng kiểu dữ liệu Boolean kết hợp với mệnh đề if trong js

2. Khai báo

Khai báo vào gán và giá trị true hoặc false

var bl = true; var bl = false

3. Thiết kế giao diện

 • Thiết kế giao diện như sau
<table> 
 	<tr> 
 		<td>
 			What do you study language?&nbsp;<br/>
 			ex: english, chinese, vietnamese, japanese
		</td>
 		<td> 
 			&nbsp;</td> 
 	</tr> 
 	<tr> 
 		<td> 
 			<inputid="txtLanguages"type="text"/>
		</td>
	</tr> 
 	<tr> 
 		<td> 
 			<inputid="btnlang"type="button"value="Languages"/>
		</td> 
 	</tr> 
</table>
 • Hình minh họa

boolean 1.jpg

4. Coding

 • Viết một function checkLang giá trị truyền vào với biến là lang, nếu chọn ngôn ngữ nào thì alert ra message và nếu không gõ đúng các ngôn ngữ gợi ý thì hiện ra message no choose
 • Khai báo biến chooseLang
var chooselang = ''
 • Viết function CheckLang với biến trả về lang
function checkLang(lang) {
 • Nếu chọn giá trị là english
if (lang == 'english') {
 chooselang = 'you choose lang: ' + lang;
}
 • Nếu chọn đúng giá trị la chinese
else if (lang == 'chinese') {
 chooselang = 'you choose lang: ' + lang;
}
 • Nếu chọn đúng giá trị là vietnamse
elseif (lang == 'vietnamese') {
 chooselang = 'you choose lang: ' + lang;
}
 • Và nếu chọn đúng giá trị là japanese
else if (lang == 'japanese') {
 chooselang = 'you choose lang: ' + lang;
}
 • Trường hợp còn lại không chọn ngôn ngữ nào thì hiển thị
else {
 chooselang = 'no choose';
}
 • Kết quả trả về biến chooseLang
return chooselang;
 }
 • Viết function reLang()
function reLang() {
 var reLang = document.getElementById('txtlangs').value;
 alert(checkLang(reLang));
 }

5. Kết quả trả về khi nhập giá trị vào textbox language

boolean 2.jpg

GV Hồ Đức Duy

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu