Entity Framework đi kèm với LINQ Provider của nó cho phép Entity Framework làm việc với LINQ giống như "LINQ To SQL". Thật không may, điều này đặt cả hai công nghệ với nhau và gây ra sự nhầm lẫn.Chúng ta sẽ so sánh điều này dựa vào những mẫu câu hỏi đáp thường gặp

Chi tiết

Binding Installed fonts in dropdownlist using LINQ

Chi tiết

Sử dụng LINQ to SQL (LINQ to SQL phần 1)

Chi tiết

Sử dụng asp:LinqDataSource (phần 5)

Chi tiết

Cập nhật cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL phần 4)

Chi tiết

Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu (LINQ to SQL phần 2)

Chi tiết

Truy vấn Cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL phần 3)

Chi tiết

Lấy dữ liệu dùng Stored Procedure (LINQ to SQL phần 6)

Chi tiết

Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure (LINQ to SQL phần 7)

Chi tiết

Sử dụng thư viện LINQ Dynamic Query

Chi tiết

Lấy các dòng ngẫu nhiên (LINQ tip - 2)

Chi tiết

Một khi đã làm quen với Lambda Expression, bạn có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng LINQ (Language-Integrated Query)  để thao tác với các collection. Ra đời từ phiên bản .Net 3.5 gắn liền với Extension Method và các chức năng lập trình mới, LINQ đã trở thành “cầu nối để xóa đi khoảng cách giữa hai thế giới: object và data”.

Chi tiết

Các toán tử (extension method) trong LINQ được chia thành hai loại theo cách mà chúng được thực thi: deferred và non-deferred. Việc hiểu mà phân biệt được các toán tử này là một vấn đề cần thiết vì bạn có thể nhận được một kết quả ngoài dự đoán khi sử dụng nếu không cẩn thận.

Chi tiết

XML là một ngôn ngữ được ứng dụng rất nhiều trong lập trình, xử lý dữ liệu cũng như truyền tải thông tin. Trước đây việc thao tác và tạo ra các tài liệu XML thông qua DOM XML API trong .Net rất dài dòng và rắc rối. Vì thế để khắc phục điều này, Microsoft đã cho ra đời LINQ cùng với LINQ to XML API.

Chi tiết

Là một API được tạo ra để làm việc với SQL Server, LINQ to SQL đem lại hướng tiếp cận mới cho việc truy xuất và thao tác dữ liệu từdatabase. Sử dụng phương pháp ánh xạ giữa các đối tượng database và đối tượng trong lập trình (ORM), bạn có thể truy vấn dữ liệu giống như LINQ to Object.

Chi tiết

Trong bài trước khi giới thiệu về “Object-Relational Mapping, Entity Class, Association và DataContext”, tôi đã làm một ví dụ nhỏ tạo entity class và truy vấn dữ liệu trên database Northwind. Hôm nay tôi sẽ làm một ví dụ tương tự nhưng hoàn chỉnh hơn để bạn hiểu rõ cách tạo và sửa đổi các entity class khi cần thiết, bao gồm ví dụ về One-To-Many Relationship.

Chi tiết

LINQPad là một công cụ được tạo ra để giúp thao tác với database bằng LINQ bởi tác giả Joseph Albahari. Với phiên bản mới nhất hiện nay, LINQPad hỗ trợ tất cả chức năng của C# 4.0 và .NET Framework 4.0: LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to SQL và Parallel LINQ. LINQPad còn cung cấp rất nhiều ví dụ từ cơ bản đến nâng cao, có thể nói đây là công cụ giúp học LINQ tốt nhất hiện nay.

Chi tiết

Trong bài viết Hướng dẫn cơ bản về LINQPad tôi đã thực hiện các ví dụ thực thi mã lệnh C# với hai chế độ là C# Expression và C# Statement(s). Qua bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách để thực thi một chương trình C# (chọn Language là C# Program) trong LINQPad.

Chi tiết

Inner join có tác dụng trả về một tập kết quả từ nhiều tập hợp. Tập kết quả này là giao của các tập hợp được kết dựa trên giá trị (key) so sánh. Trong bài viết này tôi sẽ làm một ví dụ đơn giản để bạn thấy cách truy vấn dữ liệu từ hai tập hợp/bảng, theo hai kiểu cú pháp LINQ là Query Syntax và Method Syntax

Chi tiết

Trong bài trước “LINQ – Sử dụng Inner Join” tôi đã giới thiệu cơ bản về Inner Join trong LINQ, tuy nhiên ví dụ trong bài chỉ thực hiện join hai bảng với một mệnh đề join. Bài viết này sẽ tiếp tục về chủ đề Inner Join với ví dụ từ ba bảng Orders, OrderDetails và Products trong Northwind database.

Chi tiết

Là một toán tử deffered, GroupBy có chức năng gom nhóm dữ liệu theo một hoặc một nhóm điều kiện được gọi là key. Mỗi nhóm dữ liệu này được chứa trong một đối tượng kiểu IGrouping< TKey, TElement>.

Chi tiết

Bằng cách kết hợp join và into, ta có thể kết nhiều tập dữ liệu và kết quả trả về sẽ được nằm trong một cấu trúc phân cấp tương tự như GroupBy. Một đặc điểm của Group Join là tập dữ liệu bên trái sẽ được lấy tất cả, không quan tâm chúng có được so khớp trùng với tập dữ liệu bên phải hay không. Từ đó, ta có thể áp dụng để thực hiện outer join với LINQ.

Chi tiết

    Lên trên đầu