RSSLập trình C - C++

Hàm trong C

Định nghĩa: Hàm là đoạn chương trình thực hiện trọn vẹn một công việc nhất định. Hàm chia cắt việc lớn bằng nhiều việc nhỏ. Nó giúp cho chương trình sáng sủa, dễ sửa, nhất là đối với các chương trình lớn.

Định nghĩa: Hàm là đoạn chương trình thực hiện trọn vẹn một công việc nhất định.
Hàm chia cắt việc lớn bằng nhiều việc nhỏ. Nó giúp cho chương trình sáng sủa, dễ sửa, nhất là đối với các chương trình lớn.

Khai báo hàm trong c

<Kiêu dữ liệu trả về> <Tên hàm>( Đối số ){Câu lệnh}
Trong đó: Kiểu dữ liệu trả về: void, float, int, double….
Tên hàm: do tư chúng ta đặt thông thường đặt sao cho gợi nhớ về công dụng của hàm.
Đối số có thể có hoặc không, đối số nếu có là các biến có giá trị, biến kết quả mà hàm sử dụng.

Gọi hàm trong c

Gọi hàm: Yêu cầu thực thi 1 tác vụ (hàm) với dữ liệu cụ thể
Cú pháp gọi hàm:
Tênhàm (các dữ liệu cho từng tham số)
Các trị cho từng tham số cần thiết:

Đủ tham số
Đúng kiểu tham số đã khai báo trong hiện thực hàm

Có thể gọi hàm lồng nhau

Ví dụ hàm tính tổng từ 1-n:

<!--
#include<stdio.h>
void tong()
{
	int n, s=0;
	printf(“Nhap n=”);
	scanf(“%d”, &n);
	for (i=1; i		s=s+i;
	printf(“Tong s=%d”, s);
}// ket thuc ham tinh tong
void main()//chuong trinh chinh
{
    int tong;
	tong();//gọi hàm
    printf("\nTong là: %d",tong);
}
-->

Chương trình chúng ta chay từ trên xuống dưới do đó gọi hàm mà hàm đó viết bên dưới câu lệnh gọi hàm thì sẽ báo lỗi, về chương trình lớn để dễ kiểm soát hơn người ta sẽ khai báo prototype cho hàm, mục đích hàm đặt ở đâu cũng được không cần trước hàm gọi

ví dụ:

Viết bình thường:

<!--
#include<stdio.h>
#include<math.h>
float giaithua ( int n)
{
  int i ;float KQ ;
for ( KQ=1,i =1 ; i      KQ = KQ * i ;
return KQ ;
}
-->

Khai báo prototype:

float giaithua ( int n );
void main ()
{
}
/* Chi tiết hàm giai thừa */
float giaithua ( int n)
{ ... return KQ };
Chú ý : - Kiểu của hàm cùng kiểu giá trị cần trả về.

Tham trị: Tham số nhận dữ liệu cụ thể để hàm thực thi là bản copy của dữ liệu gốc.
Tham biến: Tham số khi nhận dữ liệu cụ thể để hàm thực thi chính là dữ liệu gốc.
Ví dụ viết ct Hoán vị hai số.

Kết luận:
Vậy ta đã tìm hiểu tổng quát về hàm, hàm thông thường có 3 lưu ý: có tham số, có kiểu dữ liệu trả về khác void phải có return, không có kiểu dữ liệu trả về hay kiểu dữ liệu trả về là void.
Bài tập:

 1. Viết lại chương trình in ra số lớn nhất trong 3 số nguyên a, b, c (viết hàm số lớn nhất của 2 số riêng)
 2. Viết hàm tính diện tích của hình chữ nhật (nhận vào dài và rộng). Viết chương trình chính nhập vào dài, rộng của 2 hcn. So sánh và in ra diện tích hcn lớn hơn.
 3. Viết chương trình tính: S= 1! + 2! + 3! + … + n! trong đó viết hàm tính x! riêng và sử dụng lại để tính S.
 4. Viết chương trình xuất ra màn hình các số nguyên tố từ 1 đến 100 (viết hàm kiểm tra 1 số x có phải là số nguyên tố không).
 5. Viết chương trình tính nhập vào phân số a/b, rút gọn, quy đồng mẫu và xuất ra phân số kết quả (viết hàm USCLN, BSCNN riêng )
 6. Tính tổng:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
Hàm trong C, 10.0 out of 10 based on 4 ratings

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu