RSSLập trình C - C++

Bài tập về xử lý số

Chào mọi người, để tiện viêc ôn tập cho các bạn về những gì mình đã tìm hiểu qua các bài viết trước đó, hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một số bài tập áp dụng như sau.

Chào mọi người, để tiện viêc ôn tập cho các bạn về những gì mình đã tìm hiểu qua các bài viết trước đó, hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một số bài tập áp dụng như sau.

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số
<!--
int UCLN(int a, int b)
{
	while(a != b)
	{
		if(a > b)
			a = a - b;
		else
			 b = b - a;
	}
	return a;
}

int BCNN(int a, int b)
{
	return a*b/UCLN(a,b);
}
void main()
{
	int a, b;
	printf("\nNhap a: ");
	scanf("%d", &a);
	printf("\nNhap b: ");
	scanf("%d", &b);

	int uc = UCLN(a,b);
	printf("\n=>Uoc Chung Lon Nhat %d, %d là: %d ",a,b,uc);
	printf("\n");

	int bc = BCNN(a,b);
	printf("\n=>Boi Chung Nho Nhat %d, %d là: %d ",a,b,bc);
	printf("\n");
}
-->
Kiểm tra một số nguyên có phải là số nguyên tố hay không
<!--
int SNT(int n)
{
	if(n==1)
		return 0;
 	for(int i=2;i<=n/2;i++)
  	if(n % i == 0) 
	  return 0;
 	return 1;
}

void main()
{
	int n;
	printf("Nhap So Can Kiem Tra: ");
	scanf("%d", &n);

	int kq;
	kq = SNT(n);
	if(kq==1)
		printf("So: %d là so nguyen to.", n);
	else
		printf("So: %d khong là so nguyen to.", n);

	printf("\n");
}
-->
Đếm số chữ số của một số nào đó

Ví dụ: 21432 trả về: 5 vì có 5 chữ số.

<!--
//dem so chu so cua n vd: 12342 -> tra ve: 5
int Dem(int n)
{
	int dem=0;
	while(n != 0)
	{
		n=n/10;
		dem ++;
	}
	return dem;
}

void main()
{
	int n;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%d", &n);

	int dem = Dem(n);
	printf(".:|Chu so cua so n la: %d", dem);
	printf("\n");
}
-->
Đảo ngược các chỉ số của 1 số

Ví dụ nhập 123 -> trả về 321.

<!--
//Dao nguoc cua so n

int DaoSo(int n)
{
	int kq=0;
	while(n!=0)
	{
		kq=kq*10 + n%10;
		n=n/10;
	}
	return kq;
}

void main()
{
	int n;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%d", &n);

	printf("\nSo Dao Nguoc La: %d", DaoSo(n));
}
-->
Tìm chỉ số lớn nhất trong số nguyên n bất kỳ

Ví dụ: 24759 trả về: 9

<!--
//Tim chi so lon trong n VD: 2371 -> tra ve so: 7
int MaxSo(int n)
{
	int max = n%10;// gan max bang ahng don vi
	while(n != 0)
	{
		if(max < n%10)
			max=n%10;
		n=n/10;  // gan n ve truoc do 1 chi so
	}
	return max;
}

void main()
{
	int n;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%d", &n);

	int max = MaxSo(n);
	printf(".:|Chu so lon nhat cua so n la: %d", max);
	printf("\n");
}
-->

Kết luận: hi bài tập thì vô cùng nhiều nhưng chỉ ôn vài bài để là tiền đề cho ta học các bài tiếp theo, chúc các bạn vui. Nhớ comment nhá!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Bài tập về xử lý số, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu