RSSJava

Bài 9 Java cơ bản: Các kiểu dữ liệu trong Java

Bài 9 Java cơ bản: Các kiểu dữ liệu trong Java

 
Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Java.
Nội dung:
          Các kiểu dữ liêu cơ bản trong java gồm:
          byte: Dùng để lưu kiểu dữ liệu số nguyên có kích thước là 1byte (8 bit). Phạm vi biểu diễn từ -128 đến 127 giá trị mặc định là 0.
          char: Dùng để lưu kiểu dữ liệu ký tự hoặc số có kích thước là 2 byte. Phạm vi biểu diễn từ 0 đến u\fff giá trị mặc định là 0.
          boolean: Dùng để lưu trữ kiểu dữ liệu chỉ có 2 trạng thái true hoặc false. Giá trị mặc định là false.

 

 
          short: Dùng để lưu kiểu dữ liệu là số nguyên có kích thước 2 byte. Phạm vi biểu diễn giá trị từ -32768 đến 32767 giá trị mặc định là 0.
          int : Dùng để lưu kiểu dữ liệu là số nguyên có kích thước 4 byte. Phạm vi biểu diễn giá trị từ -2147483648 đến 2147483648 giá trị mặc định là 0.
          float: Dùng để lưu kiểu dữ liệu số thực có kích thước là 4 byte. Giá trị mặc định là 0.0f.
          double: Dùng để lưu kiểu dữ liệu có kích thước lên tới 8 byte. Giá trị mặc định là 0.00d.
          long : Dùng để lưu kiểu dữ liệu  có kiểu số nguyên có kích thước lên 8 byte. Giá trị mặc đinh là 0l.
Lưu ý: Khi ta gán từ kiểu dữ liệu lớn hơn về cho kiểu dữ liệu nhỏ hơn (ví dụ: long 8 byte về int 4 byte ) thì ta phải ép kiểu.
Vi dụ:
public static void main(String[] args) {
            int i = 2;
            byte b;
 
            b = (byte) i;// ép kiểu
      }

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu