RSSHTML - XML

Sửa lỗi z-index trong flash (Flash z-index fix by setting wmode to transparent)

You should have experienced that a div is being partially or completely covered by a Flash object or Flash movie. No matter how you specifically set the z-index of your DIV to be higher than the Flash movie, it’ll not work on your browsers.

<!-- The DIV -->
<style>
.mydiv {display:block;z-index:300;background:#fff;border:13px solid #ccc;width:500px;}
</style>
<div class="mydiv">
I want to be on top of the Flash movie instead of being under.
</div>
<!-- The Flash object -->
<object classid="clsid:D2GHB6R-A78D-11cf-96B8-7272727272727" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" 
width="761" height="235">        
<param name="movie" value="/flash/myflash.swf">        
<param name="quality" value="high">        
<embed src="/flash/myflash.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="761" height="235">
</embed>		   
</object>

For example a div and a Flash object as shown in the code above. So, the solution for the fix is set wmode=transparent by adding a parameter as follows for it to work in IE.

<param name="wmode" value="transparent">

For other browsers, set wmode=”transparent” in the embed tag

<embed wmode="transparent" src="..."/>

So finally the above code has become as follows:

<object classid="clsid:D2GHB6R-A78D-11cf-96B8-7272727272727" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" 
width="761" height="235">        
<param name="movie" value="/flash/myflash.swf">        
<param name="quality" value="high">   
<param name="wmode" value="transparent">     
<embed wmode="transparent" src="/flash/myflash.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="761" height="235">
</embed>		   
</object>

 

Tags:

flashcss
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu