Nếu 1 máy chủ SQL Server có nhiều hơn 1 bộ vi xử lý, chúng ta có thể cấu hình 1 thông số gọi là MaxDop, cho phép 1 câu truy vấn được thực thi bởi cùng lúc nhiều CPU, hay nói cách khác, ta có 1 sơ đồ thực thi song song (parallel execution plan)

Chi tiết

Đối với các table trong SQL Server thì qua một thời gian hoạt động, các table sẽ phình to ra về số lượng record cũng như kích thước lưu trữ.

Chi tiết

Khi ta thực thi một SSIS package, có rất nhiều lý do có thể làm cho package fail, ví dụ:

Chi tiết

Hôm nay nghiên cứu về SQL Server SSIS tôi gặp 1 câu hỏi thú vị: “Có cần SQL Server Integration Services service chạy khi thực thi SSIS package?”

Chi tiết

Hôm nay trong lúc học SQL Server, tôi thấy 1 câu hỏi khá thú vị. Đó là so sánh Primary Key và Unique Key. Chúng khác nhau, hay giống nhau?

Chi tiết

Schema trong SQL Server để nhóm các Database Object lại với nhau cho dễ quản lý.

Chi tiết

sa là 1 account hệ thống với quyền hạn cao nhất trong SQL Server

Chi tiết

Có 2 cách bạn có thể xóa dữ liệu trong 1 table: dùng TRUNCATE và DELETE. Mặc dù cả 2 cách làm cùng 1 công việc, nhưng cách thức thì khác nhau. Có những lợi ích, hạn chế mà ta nên biết để quyết định dùng phương thức nào.

Chi tiết

Stored procedure được định nghĩa như một tập các khai báo sql được lưu trữ ngay trong cơ sở dữ liệu (database) và sau đó, được triệu gọi bởi một program, một trigger hay thậm chí là một stored procedure khác.

Chi tiết

Lên trên đầu