RSSAsp.net

Thêm, xóa, sửa trong web ASP.Net

Chào mọi người, một trong những gì cơ bản nhất khi ta học web động chính là thêm xóa sửa dữ liệu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc đó với ngôn ngữ lập trình WEB ASP.Net cùng với hệ quản trị CSDL SQL Server.

 

Tạo Cơ sở dữ liệu Test

Việc đầu tiên là bạn phải tạo ra một cơ sở dữ liệu để chúng ta thao tác trên nó. Bạn mở SQL Server lên và tạo một query mới gõ vào đoạn code sau:

create database bcdonlinesv
go
use bcdonlinesv
go

create table sinhvien
(
	masv int identity(1,1) primary key,
	tensv varchar(50),
	ngaysinh datetime,
	phai bit,
	diachi varchar(50),
	dienthoai varchar(15),
	email varchar(50)
)

Ở đây là các thuộc tính của bảng sinh viêc, trong đó masv là kiểu int tự tăng với bước nhảy là 1.

Chuẩn bị giao diện

Sau khi đã tạo được CSDL bạn cần tạo nên một giao diện để test thử bài tập từ đó rút ra được bài học. Hiển nhiên là bạn tạo giao diện phải tương ứng với các thuộc tính trong bảng trên.

Bạn sử dụng các control đã được hỗ trợ trong Toolbox của Visual Studio và bao nút nhấn: Insert, Update và Delete dưới đây là giao diện mình làm.

Giao diện demo thêm xóa sửa trong ASP.Net

Giao diện demo thêm xóa sửa trong ASP.Net

Ở đây mình chỉ demo cách mà bạn thêm, xóa, sửa được vào cơ sở dữ liệu nên giao diện đề nghị ở đây rất đơn giản đủ để demo tính năng.

Insert – Theme trong ASP.Net

Công việc này sẽ làm các dữ liệu bạn nhập, chọn ngoài giao diện sẽ đi vào trong CSDL của bcdonlinesv mà ta tạo lúc đầu.

Bạn Click dounle và nut Insert visual sẽ tự phát sinh cho bạn một hành động đó là Button Click trong đó bạn gõ vào đoạn code sau:

  protected void btInsert_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    SqlConnection con = new SqlConnection("server=.;database=bcdonlinesv;Integrated Security=true;");
    int phai = 0;
    if (RadioNam.Checked == true)
      phai = 1;
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into sinhvien(tensv,ngaysinh,phai,diachi,dienthoai,email) values('" + txtTen.Text + "'," + NgaySinh.SelectedDate.ToShortDateString() + ",'" + phai + "','" + txtDiaChi.Text + "','" + txtDienThoai.Text + "','" + txtEmail.Text + "')", con);
    con.Open(); // mo ket noi
    cmd.ExecuteNonQuery(); // thuc thi
    con.Close();
  }

Quên trước đó bạn phải khai báo thư viện để sử dụng được SqlConnection trong đây:

   using System.Data.SqlClient;

Ghi chú:

 • SqlConnection: là lớp dùng để kế nối cơ sở dữ liệu SQL server, bên trong nó là chuỗi Connection.
 •  
 • SqlCommand: Thực thi một truy vấn nào đó bên trong nó, ở đây là INSERT.

Do mình thiết kế lúc đầu MaSV tăng tự động nên chúng ta không nhập.

Sau đó bạn chạy lên và thêm thử, ở hình demo phía trên và mở lại CSDL để xem.

Cơ sở dữ liệu sau khi thêm một sinh viên

Cơ sở dữ liệu sau khi thêm một sinh viên

Sửa – Update trong ASP.Net

Cơ chế này là sửa thông tin các bảng dữ liệu nhờ vào khóa chính của bộ. Bạn click double vào nut update như đã là ở Insert, sau đó bạn gõ vào các dòng code sau nơi mà sự kiện click tại nút update (Bạn vừa click double).

  protected void btUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    SqlConnection con = new SqlConnection("server=.;database=bcdonlinesv;Integrated security=true;");
    int phai = 0;
    if (RadioNam.Checked == true)
      phai = 1;
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("update sinhvien set tensv='" + txtTen.Text + "',ngaysinh=" + NgaySinh.SelectedDate.ToShortDateString() + ",phai='" + phai + "',diachi='" + txtDiaChi.Text + "',dienthoai='" + txtDienThoai.Text + "',email='" + txtEmail.Text + "' where masv='" + txtMa.Text + "'", con);
    con.Open(); // mo ket noi
    cmd.ExecuteNonQuery(); // thuc thi
    con.Close();
  }

Bạn dễ dàng thấy là chỉ khác biệt ở truy vấn trong SqlCommand, cái này bạn phải học SQL. Sau đó lưu lại và chạy test bằng trình duyệt, bạn nhập bất kỳ các thông tin gì và bấm nút Update.

Chức năng Update - sửa trong ASP.Net

Chức năng Update - sửa trong ASP.Net

Để xem kết quả mình làm có đúng hay không bạn vào hệ quản cơ sở dữ liệu SQL Server để kiểm tra. Bạn sẽ dễ dàng thấy được sự khác biệt của hai bộ trước và sau khi update.

Thay đổi sau khi update sinh vien

Thay đổi sau khi update sinh vien

Delete – Xóa trong ASP.Net

Đây là công việc xóa tất cả các dòng dữ liệu thuộc một bộ nào đó, mình chỉ demo xóa thôi, không tính quan hệ dữ liệu ở đây. Công việc cũng như trên bạn click double vào nút Delete và code đoạn mã sau:

  protected void btDelete_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    SqlConnection con = new SqlConnection("server=.;database=bcdonlinesv;Integrated security=true;");
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("delete from sinhvien where masv='" + txtMa.Text + "'", con);
    con.Open(); // mo ket noi
    cmd.ExecuteNonQuery(); // thuc thi
    con.Close();
  }

Sau đó bạn tiến hành test thử và vào trong CSDL xem kết quả.

Kết luận: Công viêc thêm xóa sửa trong ASP.Net đến bảng dữ liệu trong CSDL cũng không gọi là khó khăn lắm, các bạn tìm đến bài này hẳn đã học qua cơ bản rồi, mình chỉ đề xuất cách mà bạn làm được và điểm một số chổ quan trọng các bạn tìm hiểu thêm nha! Chúc thành công.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tôi nghĩ bài này bcdonline.net rất hay cho mọi người mới làm quen học lập trình bên web.net Tuyệt vời

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu