RSSAsp.net

Giới thiệu về ngôn ngữ C#

Csharp là ngôn ngữ lập trình của hãng Microsoft phát triển sử dụng nền tảng Framework và Integrated Development Environment(IDE). Hiển nhiên là nó chạy trên hệ điều hành windows.

C# là ngôn ngữ lập trình của hãng Microsoft phát triển sử dụng nền tảng Framework và Integrated Development Environment(IDE). Hiển nhiên là nó chạy trên hệ điều hành windows.

Để đến với c# trên nền web thì chúng ta tìm hiểu về C# trên nên console(nền windown dạng dos). để có cái nhìn tổng quát về ngôn ngữ này.
Ở đây chúng ta sử dụng trình: visual studio để làm tất cả các công việc, bạn có thể sử dụng phiên bản nào cũng được 2005, 2008 hay 2010..
Đầu tiên là viết chương trình nhập vào và xuất ra màn hình câu nào đó.

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace HelloCsharp
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
      System.Console.WriteLine ("Chào mọi người.");
    }
}

using là câu lệnh gọi thư viện trong C#, WriteLine là câu lệnh xuất ra màn hình dòng gì đó đồng thời xuống hàng nó tương đương.

Trong C# cũng hỗ trợ các kiểu dữ liệu giống như trong C các bạn có thể đọc bàiđể hiểu thêm.

Cách tạo một project trong C#:

Tao Project Trong C# bcdonline.net

New >> Project >> C# >> Console >> đặt tên và nơi lưu, nếu bạn check vào create directory for solution thì vistudio sẽ tạo ra thư mục chứa project của bạn.

Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu các bài tập cơ bản về C#:

Bài tập công hai số:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace add2num
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b, kq;
      Console.WriteLine(" Nhập a: ");
      a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine(" Nhập b: ");
      b = int.Parse(Console.ReadLine());
      kq = a + b;
      Console.WriteLine("kq=" + kq.ToString());
    }
  }
}

Giải thích:

 • Console.ReadLine() là nhập vào đối tượng từ bàn phím.
 • int.Parse(); Là ép kiểu nhận vào về kiểu số nguyên.
 • WriteLine là xuất ra màn hình console, “+” là cộng chuổi trong C#.

if… else trong c#: Viết ct xuất ra thương 2 số: a/b

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace if_pth1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("pl input a: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("pl input b: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine ());
      if (b == 0)
          Console.WriteLine("b=0 sao mà lấy thương!");
      else
      {
        float x = -(float)b / a;
        Console.WriteLine("Thương 2 so: x=" + x.ToString());
      }
    }
  }
}

Giải thích:

float x = -(float)b / a; ép kiểu về kiểu số thực float

swicth case trong C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace @case
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // nhap 2 so. Sau do nhap mot phep toan

      Console.WriteLine("nhap a: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhap b: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhap phep toan (+;-;*;/: ");
      string pt = Console.ReadLine();
      float kq = 0;
      switch (pt)
      {
        case "+":
          kq = a + b;
          Console.WriteLine("kq:" + kq.ToString());
          break;
        case "-":
          kq = a - b;
          Console.WriteLine("kq:" + kq.ToString());
          break;
        case "*":
          kq = a * b;
          Console.WriteLine("kq:" + kq.ToString());
          break;
       case "/":
          kq = a / b;
          Console.WriteLine("kq:" + kq.ToString());
          break;
        default:
          Console.WriteLine("khong thuc hien duoc:");
          break;
      }

    }
  }
}

Ví dụ về vòng lặp for: Viết chương trình tính giai thừa của số n:

<--
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace @for
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap n :");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int gt = 1;
      for (int i = 1; i<=n; i++)
      {
        gt = gt * i;
      }
      Console.WriteLine("kq: " + gt.ToString());
    }
  }
}
-->

Cũng giống như vòng lặp trong C for cũng có 3 đối số, khởi đầu, giới hạn và bước nhảy.

Vòng lặp while trong c#: ví dụ viết chương trình tính giai thừa của số n bằng vòng lặp while.

<!--
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace @while
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("nhap n :");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int gt = 1;
      int i = 1;
      while (i<=n)
      {
        gt = gt * i;
        i = i + 1;
      }
        Console.WriteLine("{0}!={1}",n,gt);
    }
  }
}
-->

Vòng lặp do while trong c#: ví dụ viết chương trình tính giai thừa của số n bằng do while

<!--
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DoWhile
{
   class Program
   {
     static void Main(string[] args)
     {
       Console.WriteLine("nhap n :");
       int n = int.Parse(Console.ReadLine());
       int gt = 1;
       int i = 1;
       do
       {
          gt = gt * i;
          i = i + 1;
       } while (i<=n);

       Console.WriteLine("{0}!={1}", n, gt);
     }
   }
}
-->

Kết luận: Vậy là ta đã tìm hiểu các phần cơ bản trong C#, nói chung thì cũng ngôn ngữ C chỉ khác về phần cách khai báo câu lệnh.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (10 votes cast)
Giới thiệu về ngôn ngữ C#, 9.5 out of 10 based on 10 ratings

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu