RSSAsp.net

FilteredTextBox trong ASP.NET AJAX

FilteredTextBox là một mở rộng, giúp ngăn chặn người dùng từ nhập các ký tự không hợp lệ vào một hộp văn bản. Lưu ý rằng khi không muốn dùng hiệu ứng này bằng cách tắt JavaScript, bạn nên sử dụng mở rộng này như là một thuận tiện cho người dùng của bạn, nhưng bạn đừng nên hy vọng rằng các dữ liệu được gửi tới máy chủ chứa duy nhất ký tự "hợp lệ".

 


<ajaxToolkit:FilteredTextBoxExtender ID="ftbe" runat="server"
         TargetControlID="TextBox3"
         FilterType="Custom, Numbers"
         ValidChars="+-=/*()." />

  • TargetControlID - Các ID của hộp văn bản để mở rộng hoạt động trên
  • FilterType - Một loại bộ lọc để áp dụng, như là một sự kết hợp cách nhau bằng dấu phẩy số, LowercaseLetters, UppercaseLetters, và Custom. Nếu chỉnh được quy định, trường ValidChars sẽ được sử dụng ngoài các thiết lập khác như số.
  • FilterMode - Một chế độ các bộ lọc để áp dụng, hoặc ValidChars (mặc định) hoặc InvalidChars. Nếu thiết lập InvalidChars, FilterType phải được thiết lập để tùy chỉnh, nếu thiết lập để ValidChars, FilterType phải có Custom.
  • ValidChars - Một chuỗi bao gồm tất cả các nhân vật được coi là hợp lệ cho trường văn bản, nếu "Custom" được quy định như các loại bộ lọc. Nếu không tham số này được bỏ qua.
  • InvalidChars - Một chuỗi bao gồm tất cả các nhân vật được coi là không hợp lệ cho trường văn bản, nếu "Custom" được quy định như các loại lọc và "InvalidChars" là chế độ lọc. Nếu không tham số này được bỏ qua.
  • FilterInterval - Một số nguyên có chứa các khoảng (trong mili giây) trong đó của lĩnh vực nội dung được lọc, mặc định là 250.


DangTrung.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu