RSSAsp.net

Đối tượng Server và biến application trong ASP.Net

Chào mọi người, để típ theo về phần giới thiệu các đối tượng trong WEB ASP.Net hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách sử dụng Đối tượng Server áp dụng xây dựng tính năng Upload File đồng thời tìm hiểu về biến application trong ASP.Net

Chào mọi người, để típ theo về phần giới thiệu các đối tượng trong WEB ASP.Net hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách sử dụng Đối tượng Server áp dụng xây dựng tính năng Upload File đồng thời tìm hiểu về biến application trong ASP.Net

1. Đối tượng Server trong ASP.Net

Đối tượng Server được sử dụng để cung cấp thông tin của Server cho ứng dụng.

 • Thuộc tính MachineName Thuộc tính này được dùng để lấy tên của Web Server.
 • Phương thức Mappath Phương thức Mappath được dùng để lấy đường dẫn vật lý hoặc đường dẫn ảo đến một thư mục
  trên Server.
 • Phương thức Transfer(<đường dẫn="" đến="" trang="" cần="" yêu="" cầu="">)

Ngừng thi hành trang hiện hành, gởi yêu cầu mới đến trang được gọi thực hiện.

Bây giờ chúng ta thực hành một ứng dụng nhỏ về đối tượng Server trong ASP.Net, thực hiện việc upload file lên server.

Tạo dự án WEB và giao diện đơn giản như sau:

<!--
    <asp:FileUpload ID="FileUploadHinh" runat="server" />
    <asp:Button ID="btGuiHinh" runat="server" Text="Gửi" onclick="btGuiHinh_Click" />
-->

Có một FileUpload và nut gửi và bây giờ thực hiện như sau: trong sự kiên btGuiHinh_Click chúng ta sẽ lấy địa chỉ file và upload lên server.

<!--
  protected void btGuiHinh_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (FileUploadHinh.HasFile)//kiểm tra có tập tin nào được chọn không
    {
      string filename = "~/Hinh/" + FileUploadHinh.FileName;
      // Thiết lập đường dẫn cho tập tin

      string s = Server.MapPath(filename);
      // Lấy địa chỉ vật lý cho tập tin của ứng dụng

      FileUploadHinh.SaveAs(s);
      // Lưu tập tin vào thư mục hình

      Response.Write("Bạn đã gửi file: " + FileUploadHinh.FileName + " thành công!");
      // Thông báo thành công!
    }
  }
-->

Trong đó mình đã giả thích qua chú thích và tiến hành demo.

Sử dụng đối tượng server Upload File

Sử dụng đối tượng server Upload File

Vào trong thư mục kiểm tra nếu có hình nghĩa là file đã upload như mong muốn.

File Upload thành công

File Upload thành công

2. Đối tượng application trong ASP.Net

Đối tượng application dùng để quản lý tất cả các thông tin trong ứng dụng web, biến application được tạo ra có thể dùng ở mọi trang trong site và chỉ được hủy khi kết thúc ứng dụng (application tồn tại trong suốc quá trình sống của ứng dụng).

Các dùng application

Khai báo biến application trong asp.net

   Application["Tên Biến"] = Giá trị;

Cách lấy giá trị cũng giống như ở Session.

   Biến = Application["Tên Biến"];

Ví dụ:

    Application.Lock();
    Application["SoLanTruyCap"] = 0;
    Application["SoNguoiOnline"] = 0;
    Application.UnLock();

Trong ví dụ trên do trong cùng một lúc khách truy cập có thể có nhiều và làm thay đổi của biến Application nên ta cần Lock và UnLock phiên làm việc đó. Các bạn dễ dàng thấy được khác với session là chỉ sử dụng biến đó cho 1 user và 1 phiên làm việc còn biến Application tạo ra sử dụng cho ứng dụng nào đó không phụ thuộc và các yếu tố như session.

Application trong Asp.net

Application trong Asp.net

Giả sử mình làm một ứng dụng get Họ và Tên sử dụng đối tượng Application. Bạn vào Visual Studio tạo dự án web và một giao diện đơn giản bao gồm một text box lấy tên và nút gửi như sau:

<!--
    <asp:TextBox ID="txtTen" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:Button ID="btGui" runat="server" onclick="btGui_Click" Text="Gửi" />
-->

Trong sự kiên click của nút gửi bạn sử dụng một biến application gáng bằng tên sau đó chuyển hướng quá trang layTen.aspx.

  protected void btGui_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Application["Ten"] = txtTen.Text;
    Response.Redirect("layTen.aspx");
  }

Ở bên trang layTen.aspx bạn lấy giá trị biến Application đã tạo ra để hiển thị

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    string ten = Application["Ten"].ToString();
    Response.Write("Tên Bạn Là: " + ten);
  }
Demo sử dụng application trong asp net

Demo sử dụng application trong asp net

Kết luận: Thật ra còn nhiều vấn đề để nói, đây là mang tính chất giới thiệu với các bạn về một đối tượng server và biến application trong ASP.Net. Bạn có thể lập ra bảng so sánh về session cookies và application để hiểu thêm về các đối tượng này.Chúc thành công!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.1/10 (9 votes cast)
Đối tượng Server và biến application trong ASP.Net, 9.1 out of 10 based on 9 ratings

Tags:

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Nếu là khách, bạn phải đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản để bình luận được hiển thị ở đây.
Thông tin kích hoạt gửi đến mail của bạn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Lên trên đầu