HtmlHelper là một lớp hỗ trợ việc tạo các thành phần (thẻ) html với Razor Engine. Mặc dù lớp này cung cấp rất nhiều các thành phần nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cụ thể cho từng dự án. Khi đó, bạn có thể tạo ra thêm các phương thức Html Helper mới để sử dụng nhờ vào kĩ thuật Extension Method.

Chi tiết

Trong phần này bạn sẽ bắt đầu làm quen với cách sử dụng các control như ScriptManager và UpdatePanel để tạo một trang web ứng dụng Ajax. Trong chương kế tiếp, bạn sẽ hiểu rõ hơn cách thức làm việc của các control này.

Chi tiết

Trong bài trước tôi đã giới thiệu về loại Html Helper sử dụng thuần code server-side (C#, VB). Nhược điểm của loại helper này là việc tạo ra các mã html sẽ khó khăn và không trực quan. Trong phần này, ta tiếp tục tìm hiểu về loại helper khác cho phép sử dụng trực tiếp html kết hợp với Razor Engine. Loại helper này được gọi là Declarative Html Helper.

Chi tiết

Mặc dù ASP.NET đã cung cấp sẵn các controlAJAXExtension, tuy nhiên số lượng các control này rất hạn chế và không đủ để đáp ứng đối với các ứng dụng web. Chính vì thế mà dự án mã nguồn mởAjaxControl Toolkit của Microsoft đã ra đời khá sớm, nhằm cung cấp một tập hợp các control mới và control mở rộng (extender control) để có thể tận dụng đầy đủ các ích lợi của mô hình lập trình  ASP.NET AJAX.

Chi tiết

Các trang web hiện nay sử dụng captcha rất phổ biến để tránh tình trạng đăng kí hoặc đăng nhập tự động (không phải do người dùng tự thao tác) một cách tràn lan. Captch thường có dạng một hình ảnh hoặc đoạn flash chứa những kí tự ngẫu nhiên được làm biến dạng nhằm gây khó khăn cho các chương trình có khả năng nhận diện kí tự.

Chi tiết

Các dữ liệu JSON được sử dụng rất thường xuyên trong ứng dụng web, đặc biệt khi cần truyền dữ liệu thông qua ajax. Trong ASP.NET, bạn có thể sử dụng class JavaScriptSerializer để chuyển đối một đối tượng .NET (hay CLR) bất kì thành một chuỗi JSON và ngược lại. Đồng thời, bạn có thể tạo ra các JavaScriptConverter để quy định cách thức chuyển đổi của JavaScriptSerializer.

Chi tiết

Đây không phải là vấn đề mới chỉ có mục đích bổ sung cho bài viết Tạo captcha đơn giản cho trang web với ASP.Net. Trong bài này bạn sẽ được biết thêm cách để đổi phần mở rộng của tập tin aspx mà vẫn giữ nguyên đặc tính của nó. Tôi sẽ dùng phương pháp này để biến một tập tin aspx thành một tập tin ảnh captcha ra trang web.

Chi tiết

Tôi từng giới thiệu phương pháp sử dụng WebBrower control (IE) để chụp ảnh trang web trong ứng dụng WinForms. Đối với ứng dụng Web ASP.NET, bạn cũng có thể làm điều tương tự bằng cách sử dụng WebBrower control trong assembly System.Windows.Forms.

Chi tiết

The primary goal of the Model-View-Controller (MVC) pattern is to separate as neatly as possible the code that generates the graphical interface displayed to users from the code that manages any user actions.

Chi tiết

When you’re using ASP.NET MVC, there’s no validation controls for you compared to ASP.NET WebForms. It is always important to validate data on the server as well as the client.

Chi tiết

Trong bài này ban sẽ phải xây dựng một trang web với MVC4 sử dụng EF để quản lý bảng Suppliers với các chức năng thêm, xóa, sửa và truy vấn dữ liệu một cách hoàn chỉnh. Ứng dụng được mô tả như các hình vẽ sau đây

Chi tiết

ASP.NET MVC is the latest buzz pattern in web development. ASP.NET MVC was recently released and I think it is a great way to develop web applications. If you are new to ASP.NET MVC, check ASP.NET MVC - Some Frequently Asked Questions and Your First ASP.NET MVC Application.

Chi tiết

A Tag Cloud is a visual depiction of Tags or categories on a web site. CSS is used to set the variable font size of each Tag to illustrate its relative frequency or popularity within the site. As part of the migration of my site to ASP.NET MVC, I am introducing one to replace the Categories navigation that appears on the left hand side of each page, which contains a count of items within each category.

Chi tiết

When downloading and installing the ASP.NET MVC framework SDK, a new project template is installed in Visual Studio—the ASP.NET MVC project template. This article by Maarten Balliauw describes how to use this template.

Chi tiết

The primary goal of the Model-View-Controller (MVC) pattern is to separate as neatly as possible the code that generates the graphical interface displayed to users from the code that manages any user actions.

Chi tiết

Trong bài này bạn sẽ phải ứng dụng mô hình code-first của EF để xây dụng các lớp thực thể để làm việc với CSDL gồm 3 bảng: Products, Categories và Suppliers được mô tả như sau

Chi tiết

Biết cách tạo project. Hiểu các thành phần Model, View, Controller và nguyên lý hoạt động của ứng dụng MVC4

Chi tiết

Memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độc truy xuất. Mục đích chính của nó là để tăng tốc độ ứng dụng web bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu bộ nhớ đệm, nội dung, hoặc kết quả tính toán khác.

Chi tiết

    Lên trên đầu