Weather 13: HorizontalScrollView

Chi tiết

Weather 14: Setup ImageViews for Weather Activity

Chi tiết

Weather 15: The last Weather tutorial

Chi tiết

Android Weather 1: Introduction

Chi tiết

Android 4: Sử dụng Eclipse

Chi tiết

Khái niệm liên quan tới layout là weightSum.Cách sử dụng về weightSum

Chi tiết

Khái niệm và cách sử dụng về Toast.

Chi tiết

Cài eclipse và cài đặt plugin cho android. Cách sử dụng các phím tắt, mở một ứng dụng

Chi tiết

Giới thiệu và cài đặt môi trường làm việc cho lập trình phần mềm Android

Chi tiết

Lên trên đầu