In this post DataSet Vs DataReader Performance Test – Loading a GridView we, shall compare the performance of DataSet and DataReader in populating a GridView.

Chi tiết

Updated: Modified embedded SQL queries to use parameters where appropriate. Results updated.

Chi tiết

Trong hướng dẫn này, làm thế nào để sử dụng Stored Procedures được lưu giữ từ cơ sở dữ liệu của bạn đến một entity trong Entity Data Model của bạn.

Chi tiết

Hướng dẫn này sẽ giải thích làm sao xuất hiện nhiều mối quan hệ trong Data Entity Model.

Chi tiết

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo ra một Windows đơn giản trình bày mẫu mà dùng LINQ to Entities truy vấn đối với một khung Entity Entity liệu Mẫu là nguồn cho điều khiển.

Chi tiết

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo ra một Windows Forms liệu nguồn từ một thực thể trong một liệu Entity Mẫu.

Chi tiết

Trước khi vào bài viết này tôi chắc chắn rằng bạn đã hiểu về Entity Framework và LinqToSql mà bộ Visual Studio 8 đã hổ trợ. Có thể nói rằng Entity Framework là framework hoàn hảo trong quá trình giao tiếp database tuy nhiên còn một số hạn chế về nó và mong rằng trong Visual Studio 10 những vấn đề của nó sẽ được fix và hổ trợ đầy đủ.

Chi tiết

Trong phần đầu tôi đã cho bạn thấy cấu trúc một solution tôi đã xây dựng, trong đó bao gồm nhiều project khác nhau hay nói đúng hơn là nhiều lớp từ Model, Dao, Manager, Helper, ...

Chi tiết

Trong hai phần trên tôi đã xây dựng xong về Model project để giao tiếp database. Trong bài này tôi tiếp tục xây dựng Lớp Dao giao tiếp với Lớp Model.

Chi tiết

Trong các phần đầu tôi đã cùng bạn tìm hiểu và hướng xây dựng một MVC nhiều lớp và phát triển các lớp như Model, Dao, Manager. Với bài hướng dẫn này tôi sẽ cùng bạn phát triển các lớp còn lại, để hoàn thiện.

Chi tiết

LINQ to SQL và Entity Framework có rất nhiều điểm chung, nhưng mỗi cái có những đặc tính riêng nhắm đến những trường hợp khác nhau trong Orcas (bản VS 2008).

Chi tiết

Mô hình cửa sổ trình duyệt của ADO.NET Entity Data Model Designer cho phép bạn xóa các đối tượng từ các mô hình lưu trữ và tìm kiếm các mô hình khái niệm và lưu trữ cho một chuỗi xác định.

Chi tiết

The ADO.NET Entity Framework đơn giản hoá mã truy cập dữ liệu trong các ứng dụng bằng cách cho phép các nhà phát triển để tạo ra một mô hình tùy biến khái niệm cho các dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào và dễ dàng đồ nó để yêu cầu kinh doanh.

Chi tiết

Gridview control là build in sẳn trong asp.net, nó cung cấp rất nhiều tiện ích tích hợp sẳn, cho nên đến nay vẫn có rất nhiều lập trình viên đã và đang sử dụng hằng ngày, khi format layout cho gridview chúng ta thường chọn Auto Format ở smart tag và thay đổi giao diện mà mình thích, điểm yếu của cách làm này là khi gridview render ra html code thường rất khó bảo trì và rất nặng để load.

Chi tiết

ADO.NET Data Entity Framework được Microsoft phát triển như là 1 sự thay thế cho Linq To Sql, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với cách các bạn, làm cách nào để sử dụng Dynamic Data Entities Web Site, nhằm để xây dựng 1 dụng data driven development.

Chi tiết

Nếu chúng ta muốn sử dụng ADO.NET entity framework cho CSDL Mysql, thì trước tiên chúng ta cần cài mysql-connector-net-6.3.6 cộng thêm các bước sau đây thì chúng ta có thể truy vấn csdl mysql sử dụng công nghệ ado.net entity framework.

Chi tiết

Khi phát hành phiên bản .NET Framework 3.5 SP1, Microsoft đã đưa ra phiên bản đầu tiên của ADO.NET Entity Framework. Việc Microsoft cho ra đời ADO.NET Framework cùng với LINQ to SQL vào thời điểm đó đã cho thấy Microsoft đã rất chú trọng trong việc nâng cao năng suất của các nhà phát triển ứng dụng bằng việc cung cấp một môi trường để tương tác với dữ liệu quan hệ như là các đối tượng và làm việc thông qua mô hình khái niệm (conceptual model) thay vì tương tác trực tiếp đến dữ liệu như trước đây

Chi tiết

DataSet là một đối tượng có thể chứa nhiều DataTable cùng với mối liên hệ giữa chúng (relationship) và kể các ràng buộc (constraint) được lưu hoàn toàn trong bộ nhớ để làm việc offline. Qua bài viết này, bạn có thể hiểu cấu trúc của DataSet, DataTable cũng như nạp dữ liệu, tạo relation, constraint và thao tác dữ liệu trên các đối tượng dữ liệu này.

Chi tiết

[...]DataSet là một đối tượng có thể chứa nhiều DataTable cùng với mối liên hệ giữa chúng (relationship) và kể các ràng buộc (constraint) được lưu hoàn toàn trong bộ nhớ để làm việc offline. Qua bài viết này, bạn có thể hiểu cấu trúc của DataSet, DataTable cũng như nạp dữ liệu, tạo relation, constraint và thao tác dữ liệu trên các đối tượng dữ liệu này.[...]

Chi tiết

Strongly typed DataSet (hay typed DataSet) là một loại DataSet cho phép bạn truy xuất trực tiếp đến các thành phần bên trong như bảng, cột thông qua tên của chúng với sự hỗ trợ của IntelliSense. Cùng với đó, kiểu dữ liệu của các cột trong bảng cũng được xác định rõ giúp hạn chế các công việc chuyển đổi cũng như ghi nhớ các kiểu, tên của dữ liệu.

Chi tiết

(The C# Station ADO.NET Tutorial)Lesson này sẽ giới thiệu các khái niệm chính của ADO.NET và các đối tượng mà bạn sẽ học trong các bài tiếp theo. Ngoài việc hiểu rõ hơn về khái niệm ADO.NET, bạn sẽ được biết thêm về các khái niệm cơ bản khác như data provider và các đối tượng connection, command, DataReader, DataSet, DataAdapter.

Chi tiết

(The C# Station ADO.NET Tutorial)Lesson này sẽ mô tả về đối tượng SqlConnection và cách để kết nối tới database. Qua đó, bạn sẽ hiểu được các kiến thức về tạo, sử dụng và quản lý các đối tượng connection sao cho hiệu quả trong ADO.NET

Chi tiết

(The C# Station ADO.NET Tutorial)Lesson này giới thiệu về đối tượng SqlCommand và cách sử dụng để thao tác với database. Qua bài viết này, bạn sẽ biết cách sử dụng các phương thức ExecuteReader(), ExecuteNonQuery() và ExecuteScalar() của đối tượng command.

Chi tiết

(The C# Station ADO.NET Tutorial)Lesson này hướng dẫn các dùng SqlDataReader để đọc dữ liệu, qua đó bạn sẽ biết được cách dùng SqlDataReader cho những mục đích phù hợp.

Chi tiết

(The C# Station ADO.NET Tutorial)Lesson này hướng dẫn cách làm việc với dữ liệu ngắt kết nối (disconnected data) với DataSet và SqlDataAdapter. Qua đó, bạn sẽ biết cách sử dụng DataSet, SqlDataAdapter  và hiểu tại sao cần phải làm việc với disconnected data.

Chi tiết

(The C# Station ADO.NET Tutorial)Các mục tiêu của lesson này: tìm hiểu về khái niệm tham số (parameter), lợi ích của việc sử dụng parameter, cách tạo và sử dụng parameter với đối tượng SqlCommand.

Chi tiết

Lesson này hướng dẫn cách thiết lập đối tượng SqlCommand để sử dụng một stored procedure, ngoài ra bạn cũng sẽ biết được cách dùng các parameter với stored procedure.

Chi tiết

Sử dụng các phương thức hỗ trợ sẵn của lớp DataSet, bạn có thể dễ dàng đọc một tập tin XML và chuyển thành DataSet. Khi đã có một đối tượng DataSet, bạn có thể ghi thành một tập tin XML Schema và từ đó tạo ra một Strongly Typed DataSet. Hãy xem những công việc này sẽ đơn giản như thế nào nhờ .NET Framework và Visual Studio IDE.

Chi tiết

ADO.NET Entity Framework là một nền tảng được sử dụng để làm việc với database thông qua cơ chế ánh xạ Object/Relational Mapping (ORM). Nhờ đó, bạn có thể truy vấn, thao tác với database gián tiếp thông qua các đối tượng lập trình.

Chi tiết

Lên trên đầu